swept

/swi:p/ us uk

Danh từ

 • sự quét
 • sự đảo (mắt), sự khoát (tay), sự lướt
 • đoạn cong, đường cong
 • tầm, khả năng
 • sự xuất kích (máy bay)
 • mái chèo dài
 • cần múc nước (giếng)
 • dải
 • người cạo ống khói
 • (như) sweepstake
 • ((thường) số nhiều) rác rưởi quét đi
 • (vật lý) sự quét

Nội động từ

 • lướt nhanh, vút nhanh
 • đi một cách đường bệ
 • trải ra, chạy (về phía)

Ngoại động từ

 • lướt, vuốt
 • quét, vét
 • chèo (phà, thuyền) bằng chèo dài
 • (vật lý) quét

Related Lessons

A Clean Floor

Easy Reading 1

Ed looked at the kitchen floor. The kitchen floor was dirty. There were little pieces of food on the floor. Ed saw bread crumbs. He saw cracker crumbs. He saw cheese crumbs. He saw little pieces of bread. He saw little pieces of cracker. He saw little pieces of cheese. He needed to sweep the floor. Ed didn't want bugs in his kitchen. Bugs like to eat little pieces of food. He took the broom out of the kitchen closet. He took the dust pan out of the kitchen closet. Ed swept the floor. He swept all the pieces of food into the dust pan.

A Clean Church

Easy Reading 1

The janitor cleaned the church every day. He swept the floor with a broom. He mopped the floor with a mop. He vacuumed the carpet with a vacuum cleaner. He cleaned all the windows with a wet cloth. He cleaned the men's bathroom. He cleaned the women's bathroom. He cleaned the sinks in the bathrooms. He cleaned the toilets in the bathrooms. He cleaned the mirrors in the bathrooms. He scrubbed the steps outside the church. He scrubbed the steps with soapy water and a brush. He kept the steps clean. He kept the windows clean. He kept the bathrooms clean. He kept the floors clean. The steps were clean. The windows were clean. The bathrooms were clean. The floors were clean. It was a clean church.